تزریق هپارین

تزریق هپارین

اموزش تزریق هپارین

تزریق در سه عضو فوق انجام می‌شود:

بازو

شکم و در اطراف ناف

رانها

تعیین محل تزریق در بازو: یک سوم فاصله ی شانه تا آرنج(یا از چهار انگشت پایین تر از شانه تا چهار انگشت بالای آرنج)

تعیین محل تزریق در شکم: با فاصله چهار انگشت از ناف

تعیین محل تزریق در ران: محدوده یک سوم میانی ران و در روی ران(فاصله زانو تا مفصل لگنی ران را سه قسمت تصور کنید قسمت میانی محل تزریق است)

نکات مهم:

اصلی ترین و مهمترین نکته در تزریق هپارین و انوکساپارین این است که: به هیچ عنوان شما نباید در عضوی که به تازگی تزریق انجام داده اید تزریق جدیدی انجام دهید! یعنی باید شش روز از تزریق در آن محل گذشته باشد!این مهمترین نکته ایست که هیچکس از آن خبر ندارد. و به همین علت بسیاری از مادران در محل تزریق درد و ناراحتی دارند.

به این ترتیب شما باید در روز اول در بازوی راست، روز دوم در بازوی چپ، روز سوم در سمت راست ناف، روز چهارم در سمت چپ ناف، روز پنجم در ران راست، و روز ششم در ران چپ تزریق را انجام می‌دهید. و وقتی به روز هفتم رسیدید تزریق دوباره در بازوی راست خواهد بود. که بدلیل گذشت یک هفته، محل تزریق قبلی کاملا بهبود یافته است.

تنها اگر مجبور هستید در یک روز دو تزریق انجام دهید باید در همان عضو قبلی تزریق را انجام دهید اما محل ورود سوزن باید سه تا چهار انگشت با قبلی فاصله داشته باشد.

برای آنکه تزریق کبودی نداشته باشد سوزن را به آرامی و با زاویه 45 درجه نسبت به بدن وارد نمایید.

حتما داو را به آرامی در محل تزریق وارد نمایید. برای اینکار چیزی حدود پنج تا ده ثانیه فرصت لازم است. زیرا تخلیه ناگهانی باعث کبودی و ایجاد گلوله در محل می‌شود که بسیار دردناک خواهد بود.