چگونه می توان بعد از جراحی چاقی، سرعت کاهش وزن را به حداکثر رساند؟